Gminna Biblioteka Publiczna w BorowieProjekt "Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy"
realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Dofinansowano ze Œrodków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.

Konkursy

Regulamin 

KONKURSU NA NIETYPOWE WYKORZYSTANIE MALIN

 
Organizator konkursu: 
* Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie
 Cele konkursu:
* Propagowanie akcji Narodowe Czytanie
Zasady konkursu: 
* Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy
* Każdy uczestnik może zgłosić jeden sposób nietypowego wykorzystania malin 
* Gotowy produkt należy sfotografować oraz opisać, a następnie przysłać na adres:
biblioteka-borow@wp.pl
* Kartę zgłoszeniową należy złożyć w bibliotekach w: Borowie, Borku Strzelińskim, Zielenicach
i Ludowie Śląskim do dnia 31 sierpnia 2020 r.
W przypadku osób niepełnoletnich kartę wypełniają rodzice/opiekunowie prawni uczestnika konkursu.
 
Prace oceni komisja powołana przez organizatora:
* Pod uwagę będą brane kryteria takie jak: estetyka, kreatywność i zgodność z tematem.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas NARODOWEGO CZYTANIA 2020
 dnia 04.09.2020 r. o godz. 17:00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym 
w Borku Strzelińskim
-------------------------------------------------------------------------------------------
KARTA ZGŁOSZENIOWA
 UCZESTNIKA/ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIELETNIEGO*
DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA NIETYPOWE WYKORZYSTANIE MALIN
 
Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*
 
Adres uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*
 
 Telefon kontaktowy do uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*
 
 Imię i nazwisko uczestnika/ nieletniego
 
Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby biorącej udział w KONKURSIE NA NIETYPOWE WYKORZYSTANIE MALIN zgodnie z art. 13 RODO przy zastosowaniu (odebraniu) zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U z 2019 r., poz. 1781 t.j.)
Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie z siedzibą w: ul. Szkolna 2, 57-160 Borów jako administrator danych osobowych informuje ,że Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą przetwarzane w celu zapewnienia udziału w KONKURSIE NA NIETYPOWE WYKORZYSTANIE MALIN w celach statystycznych oraz w celach informacyjnych (relacja na stronie internetowej i  profilu Facebook, You Tube Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz u partnerów wydarzenia w tym: tygodnik „Słowo Regionu”, Gmina Borów oraz Kancelaria Prezydenta RP jako koordynator projektu Narodowe Czytanie). Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą udostępnianie jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w KONKURSIE NA NIETYPOWE WYKORZYSTANIE MALIN.
                                                                                                                                     
Oświadczam, że zasady udziału w KONKURSIE NA  NIETYPOWE WYKORZYSTANIE MALIN są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zaprezentowanie  mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka/podopiecznego* oraz publikacji pracy  złożonej na KONKURS NA NIETYPOWE WYKORZYSTANIE MALIN organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie.
Nadto wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na opublikowanie przez administratora relacji z przebiegu KONKURSU NA NIETYPOWE WYKORZYSTANIE MALIN wraz z wizerunkiem w materiałach sprawozdawczych, na stronie internetowej i  na profilu Facebook, You Tube Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz przez partnerów administratora m. in. tygodnik Słowo Regionu, Gminę Borów oraz Kancelarię Prezydenta RP jako koordynatora projektu Narodowe Czytanie.
 
Znane są mi moje prawa, w szczególności prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moja szczególna sytuację. Dane podaje dobrowolnie i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu.
 
…...................................................
miejscowość i data
…...................................................
czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego *
 
 
Art. 13 i art. 6 ust.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. ,
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U z 2019 r., poz. 1781 t.j.)
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO") informujemy, że;
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie, ul. Szkolna 2, 57-160 Borów, telefon 71 393 31 43, email: biblioteka-borow@wp.pl
 2. Obowiązek informacyjny spoczywa na Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowie.
 3. Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@huczynski.pl
 4. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną przetwarzane są do wymienionych powyżej celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z udziałem w KONKURSIE.
 5. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana/dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną mogą być organy publiczne  a także podmioty prywatne (np. wydawca prasy). Powierzenie danych będzie odbywało się na podstawie umowy o powierzeniu lub innego instrumentu prawnego który podlega prawu krajowemu lub prawu Unii Europejskiej.
 6. Dane mogą być udostępniane na portalach społecznościowych (Facebook, You Tube) w ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających ich bieżącą działalność, udostępnianych przez dostawcę usługi serwisu społecznościowego Facebook Inc., You Tube. W takiej sytuacji dane osobowe w zakresie wizerunku osoby, pracy konkursowej oraz imienia i nazwiska uczestnika wraz informacją o przyznaniu nagrody w konkursie mogą być udostępniane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) lub Kanady. Wynika to z faktu posiadania tam bazy techniczno - informatycznej przez portale społecznościowe. Z tego względu Administrator informuje, że nie jest w stanie zagwarantować realizacji praw jednostki poprzez firmę Facebook, You Tube i dane osobowe będą udostępniane jedynie po uzyskaniu wyraźnej zgody podmiotu danych na takie działanie.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe w wymienionych powyżej celach do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo do:
 •  dostępu do danych Pani/Pana/dziecka lub osoby pozostającej pod opieką oraz otrzymania ich kopii;
 •  sprostowania (poprawienia danych);
 •  usunięcia danych Pani/Pana/dziecka lub osoby pozostającej pod opieką;
 •  ograniczenia przetwarzania danych;
 •  wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
 •  przeniesienia danych do innego Administratora;
 •  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź niezgodności z celem ich zebrania.
 •  wycofania zgody na przetwarzanie danych Pani/Pana/dziecka lub osoby pozostającej pod opieką. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 1. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wymienionych powyżej celów jest
dobrowolna. W przypadku niewyrażenia zgody nie ponosi Pani/Pan żadnych konsekwencji.
 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia

Regulamin
KONKURSU NA KSIĄŻKOWEGO POTWORA

Organizator konkursu:

* Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie

Cele konkursu:

* Promocja książek i czytelnictwa

* Promocja Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie

Zasady konkursu:

* Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy Borów.

* Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.

* Materiały użyte do wykonania prac: dowolne.

* Format pracy: A4

* Prace należy składać drogą  e-mailową, wysyłając na adres: biblioteka-borow@wp.pl do czasu ponownego otwarcia bibliotek dla czytelników i użytkowników.

* W emailu należy podać imię i nazwisko autora pracy, wiek oraz telefon kontaktowy do opiekuna prawnego.

* Nie będą brane pod uwagę prace niewykonane własnoręcznie.

* Po otwarciu bibliotek dla czytelników i użytkowników zostaną zebrane karty zgłoszeniowe uczestników

i rozstrzygnięcie konkursu.

* Autorzy prac zrzekają się praw autorskich na rzecz Organizatora konkursu, i wyrażają zgodę na wykorzystanie prac do promocji czytelnictwa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowie.

Prace oceni komisja powołana przez organizatora:

* Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: pomysłowość, staranność, estetyka wykonania i dekorowania prac.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zebraniu kart zgłoszeniowych. Dokładna data zostanie podana po otwarciu bibliotek dla czytelników i użytkowników.

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

UCZESTNIKA/ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIELETNIEGO*

DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA KSIĄŻKOWEGO POTWORA 

 

Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*.................................................................

Adres uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*...............................................................................

Telefon kontaktowy do uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*......................................................

Imię i nazwisko uczestnika/ nieletniego*........................................................................................

Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby biorącej udział w KONKURSIE NA KSIĄŻKOWEGO POTWORA  zgodnie art. 13 RODO przy zastosowaniu (odebraniu) zgody na przetwarzanie danych osobowych,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie z siedzibą w: ul. Szkolna 2, 57-160 Borów jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą przetwarzane w celu zapewnienia udziału w KONKURSIE NA KSIĄŻKOWEGO POTWORA  w celach statystycznych oraz w celach informacyjnych (relacja na stronie internetowej i  profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz u partnerów wydarzenia w tym: tygodnik „Słowo Regionu”, Gmina Borów). Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą udostępnianie jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne

do udziału w KONKURSIE NA KSIĄŻKOWEGO POTWORA 

Oświadczam, że zasady udziału w KONKURSIE NA KSIĄŻKOWEGO POTWORA    są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zaprezentowanie  mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka/podopiecznego* oraz wizerunku   mojej/mojego dziecka/ podopiecznego pracy  złożonej

na KONKURS NA KSIĄŻKOWEGO POTWORA  organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie.

Nadto wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na opublikowanie przez administratora relacji z przebiegu

KONKURSU NA KSIĄŻKOWEGO POTWORA  wraz z wizerunkiem w materiałach sprawozdawczych, na stronie internetowej i  na profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz przez partnerów administratora m. in. tygodnik Słowo Regionu, Gminę Borów .

Oświadczam, iż zrzekam się wszelkich praw autorskich na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie.

Znane są mi moje prawa, w szczególności prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wobec

przekazywania ich innemu administratorowi danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moja szczególna sytuację. Dane podaje dobrowolnie

i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu. 

 

 ..........................................................  

  Miejscowość i data 

 

 .......................................................... 

Czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego * 

 

Art. 13 i art. 6 ust.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r.,Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000). Szczegóły praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczono na tablicy ogłoszeń w bibliotece.