Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie

Konkursy

Regulamin

KONKURSU NA KSIĄŻKOWEGO POTWORA

Organizator konkursu:

* Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie

Cele konkursu:

* Promocja książek i czytelnictwa

* Promocja Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie

Zasady konkursu:

* Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy Borów.

* Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.

* Materiały użyte do wykonania prac: dowolne.

* Format pracy: A4

* Prace należy składać drogą  e-mailową, wysyłając na adres: biblioteka-borow@wp.pl do czasu ponownego otwarcia bibliotek dla czytelników i użytkowników.

* W emailu należy podać imię i nazwisko autora pracy, wiek oraz telefon kontaktowy do opiekuna prawnego.

* Nie będą brane pod uwagę prace niewykonane własnoręcznie.

* Po otwarciu bibliotek dla czytelników i użytkowników zostaną zebrane karty zgłoszeniowe uczestników

i rozstrzygnięcie konkursu.

* Autorzy prac zrzekają się praw autorskich na rzecz Organizatora konkursu, i wyrażają zgodę na wykorzystanie prac do promocji czytelnictwa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowie.

Prace oceni komisja powołana przez organizatora:

* Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: pomysłowość, staranność, estetyka wykonania i dekorowania prac.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zebraniu kart zgłoszeniowych. Dokładna data zostanie podana po otwarciu bibliotek dla czytelników i użytkowników.

 


KARTA ZGŁOSZENIOWA

UCZESTNIKA/ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIELETNIEGO*

DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA KSIĄŻKOWEGO POTWORA 

 

Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*.................................................................

Adres uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*...............................................................................

Telefon kontaktowy do uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*......................................................

Imię i nazwisko uczestnika/ nieletniego*........................................................................................

 

 

Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby biorącej udział w KONKURSIE NA KSIĄŻKOWEGO POTWORA  zgodnie art. 13 RODO przy zastosowaniu (odebraniu) zgody na przetwarzanie danych osobowych,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie z siedzibą w: ul. Szkolna 2, 57-160 Borów jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą przetwarzane w celu zapewnienia udziału w KONKURSIE NA KSIĄŻKOWEGO POTWORA  w celach statystycznych oraz w celach informacyjnych (relacja na stronie internetowej i  profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz u partnerów wydarzenia w tym: tygodnik „Słowo Regionu”, Gmina Borów). Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą udostępnianie jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne

do udziału w KONKURSIE NA KSIĄŻKOWEGO POTWORA 

Oświadczam, że zasady udziału w KONKURSIE NA KSIĄŻKOWEGO POTWORA    są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zaprezentowanie  mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka/podopiecznego* oraz wizerunku   mojej/mojego dziecka/ podopiecznego pracy  złożonej

na KONKURS NA KSIĄŻKOWEGO POTWORA  organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie.

Nadto wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na opublikowanie przez administratora relacji z przebiegu

KONKURSU NA KSIĄŻKOWEGO POTWORA  wraz z wizerunkiem w materiałach sprawozdawczych, na stronie internetowej i  na profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz przez partnerów administratora m. in. tygodnik Słowo Regionu, Gminę Borów .

Oświadczam, iż zrzekam się wszelkich praw autorskich na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie.

Znane są mi moje prawa, w szczególności prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wobec

przekazywania ich innemu administratorowi danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moja szczególna sytuację. Dane podaje dobrowolnie

i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu. 

 

 ..........................................................  

  Miejscowość i data 

 

 .......................................................... 

Czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego * 

 

Art. 13 i art. 6 ust.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r.,Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000). Szczegóły praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczono na tablicy ogłoszeń w bibliotece.


Regulamin

VI GMINNEGO DYKTANDA

 

I. Organizator:
Wójt Gminy Borów - Waldemar Grochowski
    Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie.
II. Termin i miejsce:
10.03.2020 r., godz. 17.00, sala Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego
w Borku Strzelińskim ul. B. Chrobrego 3.
III. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
12.03.2020 r., godz. 17.00, sala Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego
w Borku Strzelińskim ul. B. Chrobrego 3.
IV. Cele konkursu:
    1. Rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym.
    2. Propagowanie umiejętności stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.
    3. Kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania zasad językowych.
    4. Promocja Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie i Gminy Borów.
V. Zasady uczestnictwa:
    1. W dyktandzie mogą wziąć udział uczniowie klas VII, VIII szkoły podstawowej, 
szkoły średniej oraz osoby dorosłe zamieszkałe na terenie gminy Borów.
Wyjątkiem są absolwenci filologii polskiej i pracownicy naukowi z tego zakresu.
    2. Stopień trudności dyktanda jest dla wszystkich jednakowy.
    3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa:
       * osobiście w każdej placówce należącej do Gminnej Biblioteki Publicznej
         w Borowie,
       * telefonicznie pod nr (71) 3930505,
       * mailowo: biblioteka-borow@wp.pl
    4. Termin zgłoszeń upływa: 06.03.2020 r.
Liczba uczestników DYKTANDA jest ograniczona, o wpisaniu na   listę uczestników
decyduje kolejność zgłoszeń (karta zgłoszeniowa dostępna jako załącznik
do niniejszego regulaminu oraz we wszystkich filiach GBP w Borowie).
    5. Wynik dyktanda decyduje o kolejności miejsc. W przypadku jednakowej liczby
punktów o kolejności decyduje mniejsza ilość błędów ortograficznych I stopnia
(rz, ż, ó, u, ch, h, wielka/mała litera, "nie" - razem/osobno), a później II stopnia
(pozostałe rodzaje błędów, dzielenie wyrazów oraz błędy graficzne).
    6. Dyktando oceniane jest według następujących zasad:
       - błąd ortograficzny I lub II stopnia - 1 pkt. karny,
       - błąd interpunkcyjny lub błąd literowy - 0,25 pkt. karnego,
       - wszelkie niejasności związane z odczytaniem liter rozpatrywane są
      na niekorzyść uczestnika.
  7. Kolejność miejsc ustalana jest od najmniejszej do największej liczby popełnionych
błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.
                                                     

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 UCZESTNIKA/ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIELETNIEGO*

DO UDZIAŁU W VI GMINNYM DYKTANDZIE

 
Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*...............................................
Adres uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*.............................................................
Telefon kontaktowy do uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*....................................
Imię i nazwisko uczestnika/ nieletniego* .....................................................................
 
Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby biorącej udział w VI GMINNYM
DYKTANDZIE zgodnie art. 13 RODO przy zastosowaniu (odebraniu) zgody na przetwarzanie
danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie z siedzibą w: ul. Szkolna 2, 57-160 Borów
jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego*
dane będą przetwarzane w celu zapewnienia udziału w VI GMINNYM DYKTANDZIE  
w celach statystycznych oraz w celach informacyjnych (relacja na stronie internetowej
i  profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz u partnerów wydarzenia
w tym: tygodnik „Słowo Regionu”, Gmina Borów). Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego*
dane będą udostępnianie jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w VI GMINNYM DYKTANDZIE.
Oświadczam, że zasady udziału w VI GMINNYM DYKTANDZIE są mi znane i zobowiązuję się
do ich przestrzegania.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na utrwalenie  mojego wizerunku/ wizerunku
mojego dziecka/podopiecznego*  w fotorelacji z VI GMINNEGO DYKTANDA organizowanego
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie.
 
Nadto wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na opublikowanie przez administratora relacji
z przebiegu VI GMINNEGO DYKTANDA wraz z wizerunkiem w materiałach sprawozdawczych,
na stronie internetowej i  na profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie
oraz przez partnerów administratora m. in. tygodnik Słowo Regionu, Gminę Borów .
Znane są mi moje prawa, w szczególności prawo dostępu do treści moich danych
i ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych
w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 
Przysługuje mi również prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych
ze względu na moja szczególna sytuację. Dane podaje dobrowolnie i będą przetwarzane
tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu.

 

….................................................................                                                     

                miejscowość i data         

                                                                               

 …..............................................................

       czytelny podpis uczestnika/ 

      rodzica/opiekuna prawnego *Art. 13 i art. 6 ust.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. ,
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)


Regulamin

KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ CHOINKĘ

 
Organizator konkursu:
* Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie
Cele konkursu:
* Zachowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
* Rozwijanie wrażliwości artystycznej
Zasady konkursu:
* Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Borów.
* Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.
* Materiały użyte do wykonania prac: dowolne.
* Prace należy składać wraz z kartą zgłoszeniową w bibliotekach w: Borowie, Borku Strzelińskim, Zielenicach i Ludowie Śląskim do dnia 06.12.2019 r.
* Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać informację o wieku uczestnika konkursu.
* Nie będą brane pod uwagę prace niewykonane własnoręcznie .
Prace oceni komisja powołana przez organizatora:
* Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: pomysłowość, staranność, estetyka wykonania i dekorowania prac.
* Wszystkie prace konkursowe po rozstrzygnięciu konkursu zostaną przekazane do gminnych organizacji i lokalnych przedsiębiorstw jako ozdoba wspólnej przestrzeni publicznej.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 10.12.2019 r. o godz. 17:00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim
 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA
UCZESTNIKA/ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIELETNIEGO*
DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ CHOINKĘ
 
Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*...............................................................................
Adres uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*.............................................................................................
Telefon kontaktowy do uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*....................................................................
Imię i nazwisko uczestnika/ nieletniego*......................................................................................................
 
 
Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby biorącej udział w KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ CHOINKĘ  zgodnie art. 13 RODO przy zastosowaniu (odebraniu) zgody na przetwarzanie danych osobowych,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
(Dz.U. 2018 poz. 1000)
Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie z siedzibą w: ul. Szkolna 2, 57-160 Borów jako administrator danych
osobowych informuje, że Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą przetwarzane w celu zapewnienia
udziału w KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ CHOINKĘ w celach statystycznych oraz w celach informacyjnych
(relacja na stronie internetowej i  profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz u partnerów
wydarzenia w tym: tygodnik „Słowo Regionu”, Gmina Borów). Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą udostępnianie jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne
do udziału w KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ CHOINKĘ
Oświadczam, że zasady udziału w KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ CHOINKĘ  są mi znane i zobowiązuję się
do ich przestrzegania.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zaprezentowanie  mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka/podopiecznego* oraz wizerunku   mojej/mojego dziecka/ podopiecznego pracy  złożonej
na KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ CHOINKĘ  organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie.
Nadto wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na opublikowanie przez administratora relacji z przebiegu
KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ CHOINKĘ wraz z wizerunkiem w materiałach sprawozdawczych,
na stronie internetowej i  na profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz przez partnerów administratora m. in. tygodnik Słowo Regionu, Gminę Borów .
Znane są mi moje prawa, w szczególności prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania,
jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wobec
przekazywania ich innemu administratorowi danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia żądania
zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moja szczególna sytuację. Dane podaje dobrowolnie
i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu. 
 
 
…................................................................. 
 
                 Miejscowość i data 
 
 
 …................................................................. 

Czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego *
 
 
 

 

Art. 13 i art. 6 ust.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. ,

 

 

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)

 

Szczegóły praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczono na tablicy ogłoszeń w bibliotece.

Regulamin
KONKURSU NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKÓW
Organizator konkursu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie
Sołtys, Rada Sołecka wsi Borek Strzeliński
Cele konkursu:
* wykazanie się znajomością w przygotowaniu potraw z ziemniaków
* promowanie zdrowych posiłków  wykonanych z lokalnych produktów
* rozwijanie umiejętności kulinarnych
Zasady konkursu:
* konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy
* każdy uczestnik może zgłosić jedną potrawę
* potrawą konkursową może być ciasto, danie główne lub przystawka
* Kartę zgłoszeniową należy złożyć w Bibliotekach w: Borowie, Borku Strzelińskim, Zielenicach lub Ludowie Śląskim do dnia 14 października 2019 r.
W przypadku osób niepełnoletnich kartę wypełniają rodzice/opiekunowie prawni uczestnika konkursu.
Dania przygotowane do degustacji należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Borku Strzelińskim 18 października 2019 r. do godz.17.30 .
* Nie będą brane pod uwagę dania niewykonane własnoręcznie.
Potrawy oceni komisja powołana przez organizatora:
* Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: estetyka podania, unikalność potrawy oraz walory smakowe.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 18.10.2019 r.
o godz. 18.00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 UCZESTNIKA/ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIELETNIEGO*

DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKA

 

Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

Adres uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

Telefon kontaktowy do uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

Imię i nazwisko uczestnika/ nieletniego

 

 

Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby biorącej udział w KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKA  zgodnie art. 13 RODO przy zastosowaniu (odebraniu) zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2019 poz. 1781)

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie z siedzibą w: ul. Szkolna 2, 57-160 Borów jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą przetwarzane w celu zapewnienia udziału w NOCY BIBLIOTEK w celach statystycznych oraz w celach informacyjnych (relacja na stronie internetowej i  profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz u partnerów wydarzenia w tym: Centrum Edukacji Obywatelskiej CEO,  tygodnik „Słowo Regionu”). Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą udostępnianie jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, przeniesienia danych do innego administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w NOCY BIBLIOTEK. Dane przetwarzamy w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność, udostępnianych przez dostawcę usługi serwisu społecznościowego Facebook Inc. dane osobowe Pani / Pana dziecka mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych. Podstawą przekazania jest decyzja Komisji Europejskie stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony  tj. decyzja Komisji Europejskiej nr C(2016) 4176 z 12 lipca 2016 r. którą Komisja Europejska zatwierdziła Tarczę Prywatności (Privancy Shield) UE-USA (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/). Serwis społecznościowy Facebook jest aktywnym uczestnikiem Tarczy Prywatności. Dane nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

                                                                                                                                                                                            

 Oświadczam, że zasady udziału w KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKA są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zaprezentowanie  mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka/podopiecznego* oraz wizerunku   mojej/mojego dziecka/ podopiecznego pracy  złożonej na KONKURS NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKA organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie.

Nadto wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na opublikowanie przez administratora relacji z przebiegu KONKURSU NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMINIAKA wraz z wizerunkiem w materiałach sprawozdawczych, na stronie internetowej i  na profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz przez partnerów administratora m. in. tygodnik Słowo Regionu, Gminę Borów, Rada Sołecka Borka Strzelińskiego .

Znane są mi moje prawa, w szczególności prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moja szczególna sytuację. Dane podaje dobrowolnie i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu.

 

              ….................................................................                                                               …..............................................................

                               miejscowość i data                                                                                              czytelny podpis uczestnika/                                                                                                                                                                                                                       rodzica/opiekuna prawnego *

 

Art. 13 i art. 6 ust.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. ,
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2019 poz. 1781 t.j.)

Regulamin 

KONKURSU NA POTRAWĘ PRZODKÓW
Organizator konkursu: 
* Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie
 
 Cele konkursu:
* Zachowanie polskich tradycji
* Rozwijanie umiejętności kulinarnych 
 
Zasady konkursu: 
* Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy
* Każdy uczestnik może zgłosić jedną potrawę 
* Nie będą brane pod uwagę potrawy, które nie zostały wykonane osobiście przez uczestników konkursu.
* Kartę zgłoszeniową należy złożyć w bibliotekach w: Borowie, Borku Strzelińskim, Zielenicach i Ludowie Śląskim do dnia 3 września 2019 r.
W przypadku osób niepełnoletnich kartę wypełniają rodzice/opiekunowie prawni uczestnika konkursu
 
Potrawy przygotowane do degustacji należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Borku Strzelińskim 6 września 2018 r. do godz.17:00 
 
Potrawy oceni komisja powołana przez organizatora:
* Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: zachowanie tradycji, estetyka podania, smak.
 
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas biesiady towarzyszącej NARODOWEMU CZYTANIU dnia 06.09.2019 r. o godz. 17:00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim

 


KARTA ZGŁOSZENIOWA
UCZESTNIKA/ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIELETNIEGO*
DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA POTRAWĘ PRZODKÓW
 
Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*
 
Adres uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*
 
 Telefon kontaktowy do uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*
 
 Imię i nazwisko uczestnika/ nieletniego
 
Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby biorącej udział w KONKURSIE NA POTRAWĘ PRZODKÓW zgodnie z art. 13 RODO przy zastosowaniu (odebraniu) zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie z siedzibą w: ul. Szkolna 2, 57-160 Borów jako administrator danych osobowych informuje ,że Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą przetwarzane w celu zapewnienia udziału KONKURSIE NA POTRAWĘ PRZODKÓW w celach statystycznych oraz w celach informacyjnych (relacja na stronie internetowej i  profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz u partnerów wydarzenia w tym: tygodnik „Słowo Regionu”, Gmina Borów oraz Kancelaria Prezydenta RP jako koordynator projektu Narodowe Czytanie). Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą udostępnianie jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w KONKURSIE NA POTRAWĘ PRZODKÓW.
                                                                                                                                                                                                                                                         Oświadczam, że zasady udziału w KONKURSIE NA POTRAWĘ PRZODKÓW są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zaprezentowanie  mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka/podopiecznego* oraz wizerunku   mojej/mojego dziecka/ podopiecznego pracy  złożonej na KONKURS NA POTRAWĘ PRZODKÓW organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie.
Nadto wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na opublikowanie przez administratora relacji z przebiegu KONKURSU NA POTRAWĘ PRZODKÓW wraz z wizerunkiem w materiałach sprawozdawczych, na stronie internetowej i  na profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz przez partnerów administratora m. in. tygodnik Słowo Regionu, Gminę Borów oraz Kancelarię Prezydenta RP jako koordynatora projektu Narodowe Czytanie
Znane są mi moje prawa, w szczególności prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moja szczególna sytuację. Dane podaje dobrowolnie i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu.
                                                                  

..................................

 miejscowość i data
  

..................................

czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego *

 
Art. 13 i art. 6 ust.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. ,
 Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)


Regulamin konkursu plastycznego „Mój Mistrz literatury”

zorganizowanego z okazji XVI dolnośląskich spotkań pisarzy z młodymi czytelnikami

„Mistrzowie literatury dzieciom. Dolnośląskie spotkania z książką na walizkach”

1. Głównymi organizatorami konkursu są: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Wydawnictwo Literatura i Wydawnictwo Akapit Press.

2. Tematyka konkursu plastycznego: przedstawienie książki lub książek pisarza, którym młody czytelnik jest zafascynowany i chciałby jego twórczość rozreklamować wśród swoich rówieśników.

3. Uczestnicy konkursu: młodzi czytelnicy bibliotek oraz uczniowie szkół, biorących udział w projekcie „Z książką na walizkach 2019”.

4. Kategorie wiekowe:

- dzieci ze szkół podstawowych: kl. IV-VI,

- młodzież ze szkół podstawowych kl. VII-VIII oraz gimnazjaliści.

5. Format pracy: nie większy niż A3

6. Technika pracy: dowolne techniki plastyczne i graficzne

Przebieg konkursu:

a. Wykonane prace należy dostarczyć do lokalnej biblioteki do 24 maja 2019 r.

b. Praca powinna być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko pisarza, któremu praca jest dedykowana, tytuł jego książki (książek), imię i nazwisko autora pracy plastycznej, wiek, adres mailowy lub telefon do opiekuna, nazwa szkoły i nazwa biblioteki, w której praca została zgłoszona do konkursu.

c. Przyjmowane będą prace wyłącznie wykonane indywidualnie.

d. Werdykt jury jest nieodwołalny i nie podlega negocjacjom.

e. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania prac na wystawie pokonkursowej oraz na profilach portali społecznościowych i stronach internetowych instytucji, uczestniczących w projekcie „Z książką na walizkach 2019”.

f. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatorów.

g. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do lokalnych koordynatorów – BIBLIOTEKARZY i NAUCZYCIELI, pracowników placówek uczestniczących w projekcie „Z książką na walizkach 2019”.

h. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Wszelkie dane osobowe, pozyskane w ramach konkursu, przetwarzane będą przez Organizatorów tylko w celu jego realizacji.

Rozstrzygnięcie konkursu podzielone jest na dwa etapy:

Etap I

 Biblioteka przygotowuje wystawę wszystkich prac zgłoszonych na konkurs.

 Podczas spotkania autorskiego zaproszony pisarz lub ilustrator wybierze dwie najciekawsze wg niego prace zgłoszone na konkurs – po jednej z każdej kategorii wiekowej.

 Wybrane prace zostaną zabrane przez pisarza lub ilustratora do dalszej oceny.

Etap II

 Z wybranych przez pisarzy i ilustratorów prac, profesjonalne trzyosobowe jury wyłoni zwycięzców nagród głównych.

 Nagrodami głównymi są: czytniki e-book.

 Ogłoszenie wyników konkursu „Mój Mistrz literatury” nastąpi podczas Wielkiego Finału projektu „Mistrzowie literatury dzieciom”. Dolnośląskie spotkania z książką na walizkach” w Świdnicy 8 czerwca 2019 r.

Kryteria oceny prac:

 Nawiązanie do tematyki konkursu.

 Oryginalność, pomysłowość, estetyka pracy.

 Samodzielność pracy.

Koordynatorzy wojewódzcy konkursu „Mój Mistrz literatury”:

Jerzy Kumiega (jkumiega@wbp.wroc.pl) i Katarzyna Kujawa (kkujawa@wbp.wroc.pl) – Dział Pracy z Dziećmi DBP; tel.: 71 33 52 216

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz dzięki wsparciu samorządów województwa dolnośląskiego, miasta i gminy Świdnica, powiatu świdnickiego i samorządowych instytucji kultury na Dolnym Śląsku

Uwaga lokalna: 

Prace można składać w naszych bibliotekach w Borowie, Borku Strzelińskim, Zielenicach i Ludowie Śląskim.


Regulamin

KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

Organizator konkursu:

* Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie

Cele konkursu:

* Zachowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi

* Rozwijanie wrażliwości artystycznej

Zasady konkursu:

* Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Borów.

* Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.

* Materiały użyte do wykonania prac: dowolne.

* Prace należy składać wraz z kartą zgłoszeniową w bibliotekach w: Borowie, Borku Strzelińskim, Zielenicach i Ludowie Śląskim do dnia 04.04.2019 r.

* Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać informację o wieku uczestnika konkursu.

* Nie będą brane pod uwagę prace niewykonane własnoręcznie .

Prace oceni komisja powołana przez organizatora:

* Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: pomysłowość, staranność, estetyka wykonania i dekorowania prac.

* Wszystkie prace konkursowe po rozstrzygnięciu konkursu zostaną przekazane do gminnych organizacji i lokalnych przedsiębiorstw jako ozdoba wspólnej przestrzeni publicznej.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 09.04.2019 r. o godz. 17:00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 UCZESTNIKA/ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIELETNIEGO*

DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

 

Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*................................................................................

Adres uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*..............................................................................................

Telefon kontaktowy do uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*.......................................................................

Imię i nazwisko uczestnika/ nieletniego* .........................................................................................................................................

Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby biorącej udział w KONKURSIE NA PALMĘ WIELKANOCNĄ  zgodnie art. 13 RODO przy zastosowaniu (odebraniu) zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie z siedzibą w: ul. Szkolna 2, 57-160 Borów jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą przetwarzane w celu zapewnienia udziału w KONKURSIE NA PALMĘ WIELKANOCNĄ w celach statystycznych oraz w celach informacyjnych (relacja na stronie internetowej i  profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz u partnerów wydarzenia w tym: tygodnik „Słowo Regionu”, Gmina Borów. Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą udostępnianie jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w KONKURSIE NA PALMĘ WIELKANOCNĄ.

Oświadczam, że zasady udziału w KONKURSIE NA PALMĘ WIELKANOCNĄ są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zaprezentowanie  mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka/podopiecznego* oraz wizerunku   mojej/mojego dziecka/ podopiecznego pracy  złożonej na KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ  organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie.

Nadto wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na opublikowanie przez administratora relacji z przebiegu KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ wraz z wizerunkiem w materiałach sprawozdawczych, na stronie internetowej i  na profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz przez partnerów administratora m. in. tygodnik Słowo Regionu, Gminę Borów .

Znane są mi moje prawa, w szczególności prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moja szczególna sytuację. Dane podaje dobrowolnie i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu.

 

 ….................................................................                                                      …..............................................................

      miejscowość i data                                                                                         czytelny podpis uczestnika/                                                                                                                                                                                                  rodzica/opiekuna prawnego *

 

Art. 13 i art. 6 ust.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. ,

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Szczegóły praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczono na tablicy ogłoszeń w bibliotece.

 

 


 

Regulamin

V GMINNEGO DYKTANDA

I. Organizator

Wójt Gminy Borów - Waldemar Grochowski

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie.

II. Termin i miejsce:

 19.02.2019r., godz. 17.00, sala Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

 w Borku Strzelińskim ul. B. Chrobrego 3.

III. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

21.02.2019r., godz. 17.00, sala Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Borku Strzelińskim ul. B. Chrobrego 3.

IV. Cele konkursu:

    1. Rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym.

    2. Propagowanie umiejętności stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.

    3. Kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania zasad językowych.

    4. Promocja Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie i Gminy Borów.

V. Zasady uczestnictwa:

    1. W dyktandzie mogą wziąć udział uczniowie klas VII, VIII szkoły podstawowej, 

gimnazjum, szkoły średniej oraz osoby dorosłe zamieszkałe na terenie gminy Borów.

Wyjątkiem są absolwenci filologii polskiej i pracownicy naukowi z tego zakresu.

    2. Stopień trudności dyktanda jest dla wszystkich jednakowy.

    3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa:

       * osobiście w każdej placówce należącej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie,

       * telefonicznie pod nr (71) 3930505,

       * mailowo: biblioteka-borow@wp.pl

    4. Termin zgłoszeń upływa: 15.02.2019r.

Liczba uczestników DYKTANDA jest ograniczona, o wpisaniu na   listę uczestników

decyduje kolejność zgłoszeń (karta zgłoszeniowa dostępna jako załącznik

do niniejszego regulaminu oraz we wszystkich filiach GBP w Borowie).

    5. Wynik dyktanda decyduje o kolejności miejsc. W przypadku jednakowej liczby

punktów o kolejności decyduje mniejsza ilość błędów ortograficznych

I stopnia (rz, ż, ó, u, ch, h, wielka/mała litera, "nie" - razem/osobno), a później

II stopnia (pozostałe rodzaje błędów, dzielenie wyrazów oraz błędy graficzne).

    6. Dyktando oceniane jest według następujących zasad:

       - błąd ortograficzny I lub II stopnia - 1 pkt. karny,

       - błąd interpunkcyjny lub błąd literowy - 0,25 pkt. karnego,

       - wszelkie niejasności związane z odczytaniem liter rozpatrywane są na niekorzyść uczestnika.

  7. Kolejność miejsc ustalana jest od najmniejszej do największej liczby popełnionych błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

                                                                                     KARTA ZGŁOSZENIOWA

 UCZESTNIKA/ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIELETNIEGO*

DO UDZIAŁU W V GMINNYM DYKTANDZIE

 

Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*..................................................................................

Adres uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*...................................................................................................

Telefon kontaktowy do uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*.......................................................................

Imię i nazwisko uczestnika/ nieletniego* .........................................................................................

Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby biorącej udział w V GMINNYM DYKTANDZIE zgodnie art. 13 RODO przy zastosowaniu (odebraniu) zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie z siedzibą w: ul. Szkolna 2, 57-160 Borów jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą przetwarzane w celu zapewnienia udziału w V GMINNYM DYKTANDZIE  w celach statystycznych oraz w celach informacyjnych (relacja na stronie internetowej i  profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz u partnerów wydarzenia w tym: tygodnik „Słowo Regionu”, Gmina Borów). Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą udostępnianie jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w V GMINNYM DYKTANDZIE.

Oświadczam, że zasady udziału w V GMINNYM DYKTANDZIE są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na utrwalenie  mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka/podopiecznego*  w fotorelacji z V GMINNEGO DYKTANDA organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie.

Nadto wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na opublikowanie przez administratora relacji z przebiegu V GMINNEGO DYKTANDA wraz z wizerunkiem w materiałach sprawozdawczych, na stronie internetowej i  na profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz przez partnerów administratora m. in. tygodnik Słowo Regionu, Gminę Borów .

Znane są mi moje prawa, w szczególności prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moja szczególna sytuację. Dane podaje dobrowolnie i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu.

 

….................................................................                                  .............................................................
                miejscowość i data                                                                              czytelny podpis uczestnika/ rodzica/opiekuna prawnego *                                                                      
 
Art. 13 i art. 6 ust.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. ,
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 

 


 

Regulamin

KONKURSU NA BOMBKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Organizator konkursu:

* Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie

Cele konkursu:

* Zachowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

* Rozwijanie wrażliwości artystycznej

Zasady konkursu:

* Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy

* Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę

* Materiały użyte do wykonania prac: dowolne

* Prace należy składać wraz z kartą zgłoszeniową w bibliotekach w: Borowie, Borku Strzelińskim, Zielenicach

i Ludowie Śląskim do dnia 14 grudnia 2018 r.

* Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora

* Nie będą brane pod uwagę prace niewykonane własnoręcznie

Prace oceni komisja powołana przez organizatora:

* Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: pomysłowość, staranność, estetyka wykonania i dekorowania prac.

* Wszystkie bombki konkursowe po rozstrzygnięciu konkursu zostaną przekazane do gminnych organizacji

i lokalnych przedsiębiorstw jako ozdoba wspólnej przestrzeni publicznej.

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 18.12.2018 r. o godz. 16:30

w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim

 


 KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 UCZESTNIKA/ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIELETNIEGO*
DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA BOMBKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
 
Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*................................................................................
Adres uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*..............................................................................................
Telefon kontaktowy do uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*.....................................................................
Imię i nazwisko uczestnika/ nieletniego* ......................................................................................................
 
Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby biorącej udział w KONKURSIE NA BOMBKĘ BOŻONARODZENIOWĄ  zgodnie art. 13 RODO przy zastosowaniu (odebraniu) zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie z siedzibą w: ul. Szkolna 2, 57-160 Borów jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą przetwarzane w celu zapewnienia udziału w KONKURSIE NA BOMBKĘ BOŻONARODZENIOWĄ w celach statystycznych oraz w celach informacyjnych (relacja na stronie internetowej i  profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz u partnerów wydarzenia w tym: tygodnik „Słowo Regionu”, Gmina Borów. Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą udostępnianie jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w KONKURSIE NA BOMBKĘ BOŻONARODZENIOWĄ. 
 
Oświadczam, że zasady udziału w KONKURSIE NA BOMBKĘ BOŻONARODZENIOWĄ są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zaprezentowanie  mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka/podopiecznego* oraz wizerunku   mojej/mojego dziecka/ podopiecznego pracy  złożonej na KONKURS NA BOMBKĘ BOŻONARODZENIOWĄ organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie.
 
Nadto wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na opublikowanie przez administratora relacji z przebiegu KONKURSU NA BOMBKĘ BOŻONARODZENIOWĄ wraz z wizerunkiem w materiałach sprawozdawczych, na stronie internetowej i na profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz przez partnerów administratora m. in. tygodnik Słowo Regionu, Gminę Borów.
 
Znane są mi moje prawa, w szczególności prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moja szczególna sytuację. Dane podaje dobrowolnie i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu.
 

             …......................................................                                 ........................................................

                             miejscowość i data                                                              czytelny podpis                                                                                                                                     uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego *

 

Art. 13 i art. 6 ust.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. ,

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)

 


                                            REGULAMIN

                                                    PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

                                              Borek Strzeliński  18 listopada 2018 r. godz.15:00

 

I . Organizator  :

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie

ul. Szkolna 2, 57-160 Borów

kontakt: 713930505

e-mail:

biblioteka-borow@wp.pl

 www.biblioteka.borow.pl

  II . Miejsce  i  termin:

 Gminne Centrum Kulturalno-Edukacyjne

 w Borku Strzelińskim, ul. B. Chrobrego 3,  57-160 Borów

dnia 18 listopada 2018 r. , godz.15:00

III . Cele przeglądu:

1.Upowszechnianie wśród społeczeństwa wartościowych utworów o tematyce patriotycznej.

2.Rozpowszechnianie w środowisku piękna muzyki chóralnej.

3.Podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych.

4.Nawiązywanie kontaktów i dzielenie się doświadczeniami

IV . Warunki uczestnictwa:

1.W  Przeglądzie  mogą brać udział amatorskie zespoły wokalne i chóry (dziecięce, młodzieżowe, żeńskie, męskie, mieszane) działające przy parafiach, domach kultury, bibliotekach, szkołach i innych instytucjach.

2. Każdy zakwalifikowany zespół wykona 3 utwory patriotyczne.

3.Czas trwania każdego występu nie może przekroczyć 10 minut.

4.Utwory mogą być wykonane z akompaniamentem; organizatorzy zapewniają pianino elektryczne.

5.O kolejności występów decyduje organizator.

6.Każdy z chórów i zespołów otrzyma pamiątkowy dyplom.

7.Chór lub zespół chcący wziąć udział w Przeglądzie, prześle do dnia 10 listopada 2018 roku czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz program wykonywanych utworów  na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie

ul. Szkolna 2

57-160 Borów

lub na adres e-mail: biblioteka-borow@wp.pl

V. Postanowienia ogólne:

1. Koszty przyjazdu pokrywają zespoły.

2. Organizatorzy zapewniają poczęstunek podczas trwania Przeglądu.

3. Rezygnacja z udziału w przeglądzie lub inne zmiany powinny zostać zgłoszone najpóźniej na tydzień przed Przeglądem.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyjęcia określonej liczby uczestników ze względu na ograniczenia czasowe Przeglądu.

5. Za nagrania radiowe i telewizyjne podczas Przeglądu oraz za dalsze ich odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry nie otrzymują honorarium.

6. Dyrygenci lub opiekunowie zespołów po przyjeździe na miejsce (nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem Przeglądu) udadzą się do biura organizacyjnego w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim, w celu potwierdzenia przybycia oraz po wskazówki dotyczące rozlokowania zespołu i przeprowadzenia ewentualnych prób akustycznych czy rozśpiewania.

 

7. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


 

                     Karta zgłoszenia uczestnictwa zespołu na :

                                           PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

                                              BOREK STRZELIŃSKI 18 LISTOPADA 2018 R.

 

NAZWA CHÓRU...................................................................................................................

JEDNOSTKA PATRONUJĄCA .............................................................................................

ILOŚĆ OSÓB……..................................................................................................................

RODZAJ ZESPOŁU/CHÓRU………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO DYRYGENTA LUB OPIEKUNA ORAZ TELEFON KONTAKTOWY

……………………..................................................................................

NR TELEFONU ORAZ  e - mail JEDNOSTKI PATRONUJĄCEJ

……………………....................................................................................................................

HISTORIA I OSIĄGNIĘCIA CHÓRU

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

KILKA SŁÓW NA TEMAT KARIERY ARTYSTYCZNEJ DYRYGENTA

…………………………………………………………………………………………………………..

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

PROGRAM ORAZ ŁĄCZNY CZAS TRWANIA UTWORÓW

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

DATA ZGŁOSZENIA

.................................................................................

* OŚWIADCZAM, ŻE TREŚĆ REGULAMINU KONKURSU JEST NAM ZNANA

 

 

....................................................

(DATA I PODPIS DYRYGENTA)


 

Regulamin

KONKURSU NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKÓW

Organizator konkursu:

* Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie

* Sołtys, Rada Sołecka wsi Borek Strzeliński

Cele konkursu:

* wykazanie się znajomością w przygotowaniu potraw z ziemniaków

* promowanie zdrowych posiłków  wykonanych z lokalnych produktów

* rozwijanie umiejętności kulinarnych

Zasady konkursu:

* konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy

* każdy uczestnik może zgłosić jedną potrawę

* potrawą konkursową może być ciasto, danie główne lub przystawka

* Kartę zgłoszeniową należy złożyć w Bibliotekach w: Borowie, Borku Strzelińskim, Zielenicach lub Ludowie Śląskim do dnia 14 września 2018r.

W przypadku osób niepełnoletnich kartę wypełniają rodzice/opiekunowie prawni uczestnika konkursu.

* Dania przygotowane do degustacji należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Borku Strzelińskim 20 września 2018 r. do godz.17.45 .

* Nie będą brane pod uwagę dania niewykonane własnoręcznie.

Potrawy oceni komisja powołana przez organizatora:

* Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: estetyka podania, unikalność potrawy oraz walory smakowe.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 20.09.2018 r.

o godz. 18.00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim


 

 

 

                                                                             KARTA ZGŁOSZENIOWA

 UCZESTNIKA/ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIELETNIEGO*

DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKA

 

Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*................................................................................

 

Adres uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*..............................................................................................


Telefon kontaktowy do uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*.......................................................................


Imię i nazwisko uczestnika/ nieletniego* .........................................................................................................................................

Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby biorącej udział w KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKA  zgodnie art. 13 RODO przy zastosowaniu (odebraniu) zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie z siedzibą w: ul. Szkolna 2, 57-160 Borów jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą przetwarzane w celu zapewnienia udziału w KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMINIAKA w celach statystycznych oraz w celach informacyjnych (relacja na stronie internetowej i  profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz u partnerów wydarzenia w tym: tygodnik „Słowo Regionu”, Gmina Borów. Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą udostępnianie jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKA.                                                                                                                                                                                          

Oświadczam, że zasady udziału w KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKA są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zaprezentowanie  mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka/podopiecznego* oraz wizerunku   mojej/mojego dziecka/ podopiecznego pracy  złożonej na KONKURS NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKA organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie.

Nadto wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na opublikowanie przez administratora relacji z przebiegu KONKURSU NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMINIAKA wraz z wizerunkiem w materiałach sprawozdawczych, na stronie internetowej i  na profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz przez partnerów administratora m. in. tygodnik Słowo Regionu, Gminę Borów .

Znane są mi moje prawa, w szczególności prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moja szczególna sytuację. Dane podaje dobrowolnie i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu.


….................................................................                                                      …..............................................................

    miejscowość i data                                                                                         czytelny podpis uczestnika/                                                                                                                                                                                                rodzica/opiekuna prawnego *

Art. 13 i art. 6 ust.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. ,

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)

 

  

Regulamin 

KONKURSU NA NAJLEPSZY DOMOWY CHLEB

Organizator konkursu: 

* Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie

 Cele konkursu:

* Zachowanie polskich tradycji

* Rozwijanie umiejętności kulinarnych 

Zasady konkursu: 

* Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy

* Każdy uczestnik może zgłosić jeden rodzaj chleba 

* Nie będą brane pod uwagę chleby, które nie zostały upieczone osobiście przez uczestników konkursu.

* Kartę zgłoszeniową należy złożyć w Bibliotekach w: Borowie, Borku Strzelińskim, Zielenicach i Ludowie Śląskim do dnia 31 sierpnia 2018r.

W przypadku osób niepełnoletnich kartę wypełniają rodzice/opiekunowie prawni uczestnika konkursu

Chleby przygotowane do degustacji należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Borku Strzelińskim 8 września 2018 r. do godz.14:30 

 

Potrawy oceni komisja powołana przez organizatora:

* Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: zachowanie tradycji, estetyka podania, smak oraz liczba otrzymanych punktów

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas biesiady towarzyszącej NARODOWEMU CZYTANIU dnia 08.09.2018 r. o godz. 15:00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim


KARTA ZGŁOSZENIOWA

 UCZESTNIKA/ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIELETNIEGO*

DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY DOMOWY CHLEB

 

Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

Adres uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

Telefon kontaktowy do uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

Imię i nazwisko uczestnika/ nieletniego

 

 

Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby biorącej udział w KONKURSIE NA NAJLEPSZY DOMOWY CHLEB zgodnie

art. 13 RODO przy zastosowaniu (odebraniu) zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie z siedzibą w: ul. Szkolna 2, 57-160 Borów jako administrator danych osobowych informuje,

że Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą przetwarzane w celu zapewnienia udziału KONKURSIE NA NAJLEPSZY DOMOWY CHLEB w celach statystycznych oraz w celach informacyjnych (relacja na stronie internetowej i  profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz u partnerów wydarzenia w tym: tygodnik „Słowo Regionu”, Gmina Borów oraz Kancelaria Prezydenta RP jako koordynator projektu Narodowe Czytanie). Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą udostępnianie jedynie podmiotom uprawnionym

na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w KONKURSIE NA NAJLEPSZY DOMOWY CHLEB.

                                                                                                                                                                                            

 

Oświadczam, że zasady udziału w KONKURSIE NA NAJLEPSZY DOMOWY CHLEB  są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zaprezentowanie  mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka/podopiecznego* oraz wizerunku   mojej/mojego dziecka/ podopiecznego pracy  złożonej na KONKURS NA NAJLEPSZY DOMOWY CHLEB organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie.

Nadto wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na opublikowanie przez administratora relacji z przebiegu KONKURSU NA NAJLEPSZY DOMOWY CHLEB  wraz z wizerunkiem w materiałach sprawozdawczych, na stronie internetowej i  na profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz przez partnerów administratora m. in. tygodnik Słowo Regionu, Gminę Borów oraz Kancelarię Prezydenta RP jako koordynatora projektu Narodowe Czytanie

Znane są mi moje prawa, w szczególności prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu

na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moja szczególna sytuację. Dane podaje dobrowolnie i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu.

 

 

              …....................................                                     ...........................................                                

                   miejscowość i data                                                    czytelny podpis                                                                                                                             uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego *                                                


Regulamin

KONKURSU NA STROIK WIELKANOCNY

Organizator konkursu:

* Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie

Cele konkursu:

* Zachowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi

* Rozwijanie wrażliwości artystycznej

Zasady konkursu:

* Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy

* Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę

* Materiały użyte do wykonania prac: dowolne

* Prace należy składać wraz z kartą zgłoszeniową w bibliotekach w: Borowie, Borku Strzelińskim, Zielenicach i Ludowie Śląskim do dnia 22 marca 2018r.

* Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora

* Nie będą brane pod uwagę prace niewykonane własnoręcznie

Prace oceni komisja powołana przez organizatora:

* Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: pomysłowość, staranność, estetyka wykonania i dekorowania prac.

* Wszystkie stroiki konkursowe po rozstrzygnięciu konkursu zostaną przekazane do gminnych organizacji i lokalnych przedsiębiorstw jako ozdoba wspólnej przestrzeni publicznej.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 26.03.2018 r. o godz. 17:00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 UCZESTNIKA/ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIELETNIEGO*

DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA STROIK WIELKANOCNY

 

Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

Adres uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

Telefon kontaktowy do uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

Imię i nazwisko uczestnika/ nieletniego

 

 

Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby biorącej udział w KONKURSIE NA STROIK WIELKANOCNY zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 ze zm.)

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie z siedzibą w: ul. Szkolna 2, 57-160 Borów jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą przetwarzane w celu zapewnienia udziału w KONKURSIE NA STROIK WIELKANOCNY w celach statystycznych oraz w celach informacyjnych (relacja na stronie internetowej i  profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz u partnerów wydarzenia w tym tygodnik „Słowo Regionu”). Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą udostępnianie jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w KONKURSIE NA STROIK WIELKANOCNY

                                                                                                                                                                                            

 

Oświadczam, że zasady udziału w KONKURSIE NA STROIK WIELKANOCNY, zawarte w regulaminie tego konkursu są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zaprezentowanie  mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka/podopiecznego* i wizerunku pracy konkursowej podczas relacji z  KONKURSU NA STROIK WIELKANOCNY organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie.

Nadto wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na opublikowanie przez Organizatora wyników KONKURSU NA STROIK WIELKANOCNY  wraz z wizerunkiem oraz imieniem i nazwiskiem w materiałach sprawozdawczych, na stronie internetowej i  na profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz przez partnerów Organizatora m. in. Słowo Regionu.

Znane są mi moje prawa, w szczególności prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moja szczególna sytuację. Dane podaje dobrowolnie i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu.

 

 

 

….................................................................                                                   …..............................................................

        miejscowość i data                                                                                  czytelny podpis uczestnika/                                                                                                                                                                                               rodzica/opiekuna prawnego *

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 

 


 

Regulamin

IV GMINNEGO DYKTANDA

I. Organizator:

Wójt Gminy Borów - Waldemar Grochowski

    Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie.

II. Termin i miejsce:

    20.02.2018r., godz. 17.00, sala Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Borku Strzelińskim ul.B.Chrobrego 3.

III. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

    21.02.2018r., godz. 18.00, sala Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Borku Strzelińskim ul.B.Chrobrego 3.

IV. Cele konkursu:

    1. Rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym.

    2. Propagowanie umiejętności stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.

    3. Kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania zasad językowych.

    4. Promocja Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie i Gminy Borów.

V. Zasady uczestnictwa:

    1. W dyktandzie mogą wziąć udział uczniowie klas VII szkoły podstawowej,  gimnazjum, szkoły średniej oraz osoby dorosłe zamieszkałe na terenie gminy Borów. Wyjątkiem są absolwenci filologii polskiej i pracownicy naukowi z tego zakresu.

    2. Stopień trudności dyktanda jest dla wszystkich jednakowy.

    3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa:

       * osobiście w każdej placówce należącej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie,

       * telefonicznie pod nr (71) 3930505,

       * mailowo: biblioteka-borow@wp.pl

    4. Termin zgłoszeń upływa: 16.02.2018r.

    Liczba uczestników DYKTANDA jest ograniczona, o wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

    5. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wypełnieniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych organizatorów IV GMINNEGO DYKTANDA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, ze zm.).

    6. Wynik dyktanda decyduje o kolejności miejsc. W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje mniejsza ilość błędów ortograficznych I stopnia (rz, ż, ó, u, ch, h, wielka/mała litera, "nie" - razem/osobno), a później II stopnia (pozostałe rodzaje błędów, dzielenie wyrazów oraz błędy graficzne).

    7. Dyktando oceniane jest według następujących zasad:

       - błąd ortograficzny I lub II stopnia - 1 pkt. karny,

       - błąd interpunkcyjny lub błąd literowy - 0,25 pkt. karnego,

       - wszelkie niejasności związane z odczytaniem liter rozpatrywane są na niekorzyść uczestnika.

  8. Kolejność miejsc ustalana jest od najmniejszej do największej liczby popełnionych błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 UCZESTNIKA/ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIELETNIEGO*

DO UDZIAŁU W IV GMINNYM DYKTANDZIE

 

Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego

..................................................................................

Adres uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

..................................................................................

Telefon kontaktowy do uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

..................................................................................

Imię i nazwisko uczestnika/ nieletniego

..........................................................................

Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby biorącej udział w IV GMINNYM DYKTANDZIE zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 ze zm.)

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie z siedzibą w: ul. Szkolna 2, 57-160 Borów jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą przetwarzane w celu zapewnienia udziału w IV GMINNYM DYKTANDZIE w celach statystycznych oraz w celach informacyjnych (relacja na stronie internetowej i  profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz u partnerów wydarzenia w tym tygodnik „Słowo Regionu”). Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą udostępnianie jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w IV GMINNYM DYKTANDZIE

                                                                                                                                                                                            

Oświadczam, że zasady udziału w IV GMINNYM DYKTANDZIE, zawarte w regulaminie tego konkursu są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zaprezentowanie  mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka/podopiecznego* podczas IV GMINNEGO DYKTANDA organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie.

Nadto wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na opublikowanie przez Organizatora wyników IV GMINNEGO DYKTANDA  wraz z wizerunkiem oraz imieniem i nazwiskiem w materiałach sprawozdawczych, na stronie internetowej i  na profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz przez partnerów Organizatora m. in. Słowo Regionu.

Znane są mi moje prawa, w szczególności prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moja szczególna sytuację. Dane podaje dobrowolnie i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu.

 


….................................................................                                                               …..............................................................

                miejscowość i data                                                                                         czytelny podpis uczestnika/                                                                                                                                                                                                             rodzica/opiekuna prawnego *

 

 

  


 

PLAKAT KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ. Regulamin poniżej

Regulamin

KONKURSU NA "NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ"

Organizator konkursu:

* Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie

 

Cele konkursu:

* Zachowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

* Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

Zasady Konkursu:

* Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszej gminy.

* Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.

* Materiały użyte do wykonania prac: dowolne.

* Prace należy składać w Bibliotekach w: Borowie, Borku Strzelińskim, Zielenicach i Ludowie Śląskim

   do dnia 15 grudnia 2017r.

* Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

* Nie będą brane pod uwagę prace niewykonane własnoręcznie.

Prace oceni komisja powołana przez organizatora:

* Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: pomysłowość, staranność, estetyka wykonania i dekorowania prac.

*Prace zgłoszone do Konkursu pozostają u organizatora na czas trwania wystawy pokonkursowej.

*Nie mogą być zgłaszane prace oceniane we wcześniejszych konkursach.

*Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie Karty Zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 20 grudnia 2017 o godz. 16.00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 UCZESTNIKA/ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIELETNIEGO*

DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 

Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

 Adres uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

 Telefon kontaktowy do uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

Imię i nazwisko uczestnika/ nieletniego

 

 

Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby biorącej udział w KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 ze zm.)

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie z siedzibą w: ul. Szkolna 2, 57-160 Borów jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą przetwarzane w celu zapewnienia udziału w KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ w celach statystycznych oraz w celach informacyjnych (relacja na stronie internetowej i  profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz u partnerów wydarzenia). Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą udostępnianie jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ.

                                                                                                                                                                                            

 

Oświadczam, że zasady udziału w KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ, zawarte w regulaminie tego konkursu są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zaprezentowanie mojej/mojego dziecka/podopiecznego* pracy wykonanej na KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie.

Nadto wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na opublikowanie przez Organizatora konkursu wizerunku pracy dostarczonej przeze mnie na w/w konkurs  i wizerunku ich autora wraz z imieniem i nazwiskiem w materiałach sprawozdawczych, na stronie internetowej i  na profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz przez partnerów Organizatora m. in. Słowo Regionu.

Znane są mi moje prawa, w szczególności prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moja szczególna sytuację. Dane podaje dobrowolnie i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu.

 

 


….................................................................                                     …..............................................................

                miejscowość i data                                                czytelny podpis uczestnika/                                                                                                                                                                   rodzica/opiekuna prawnego *

 


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 

 


 

 plakat KONKURSU LITERACKIEGO NA RECENZJĘ KSIĄŻKI organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie


REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO NA RECENZJĘ KSIĄŻKI 

dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych i II – III gimnazjum

 

1.Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie

2. Głównym celem konkursu jest:

- promocja czytelnictwa,

- zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej i próby własnej interpretacji

oraz tworzenia tekstów krytyczno-literackich

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

4. Ocena prac odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

- klasy 4 – 7 szkoły podstawowej,

- klasy 2 – 3 gimnazjum.

5. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawienie recenzji wybranego przez siebie tekstu prozatorskiego (powieść, zbiór opowiadań) lub tomu poetyckiego.

6. Pracę  konkursową należy przygotować w formie pliku tekstowego, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12.

7. Plik zawierający pracę konkursową powinien być nazwany imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu zgodnie z formatem IMIĘ_NAZWISKO.

8. W treści pracy konkursowej nie mogą znajdować się dane związane z uczestnikiem konkursu.

9. Objętość pracy to minimalnie 500 i maksymalnie 4000 znaków bez spacji.

10. Prace konkursowe należy przesyłać na adres e-mail: biblioteka-borow@wp.pl do 06.11.2017r.

11. W wiadomości należy umieścić komplet danych uczestnika tj.: imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły , telefon kontaktowy.

12. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do bibliotek w Borowie, Borku Strzelińskim, Zielenicach i Ludowie Śląskim.

13. Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie przez organizatorów Jury.

14. Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

- oryginalność,

- kultura słowa,

- poprawność językowa,

- ogólny wyraz artystyczny.

15. Trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej zostaną uhonorowane nagrodami. 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 13.11.2017 r.

o godz. 17:00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim

 ..................................................................................................................................................................

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 UCZESTNIKA/ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIELETNIEGO*

DO UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKIM NA RECENZJĘ KSIĄŻKI

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

Adres uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

Telefon kontaktowy do uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

Imię i nazwisko uczestnika/ nieletniego

 

 

Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby biorącej udział w  KONKURSIE LITERACKIM NA RECENZJĘ KSIĄŻKI zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 ze zm.)Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie z siedzibą w: ul. Szkolna 2, 57-160 Borów jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą przetwarzane w celu zapewnienia udziału w KONKURSIE LITERACKIM NA RECENZJĘ KSIĄŻKI, w celach statystycznych oraz w celach informacyjnych (relacja na stronie internetowej i  profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz u partnerów wydarzenia). Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą udostępnianie jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w KONKURSIE LITERACKIM NA RECENZJĘ KSIĄŻKI.

 

 

                                                                                                                                                                                            

 

 

Oświadczam, że zasady udziału w KONKURSIE LITERACKIM NA RECENZJĘ KSIĄŻKI,  są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zaprezentowanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego* zarejestrowanego podczas KONKURSU LITERACKIEGO NA RECENZJĘ KSIĄŻKI organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie.

Nadto wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na opublikowanie przez Organizatora KONKURSU LITERACKIEGO NA RECENZJĘ KSIĄŻKI pracy konkursowej i wizerunku jej autora wraz z imieniem i nazwiskiem w materiałach sprawozdawczych, na stronie internetowej i  na profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz przez partnerów Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie.

Znane są mi moje prawa, w szczególności prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moja szczególna sytuację. Dane podaje dobrowolnie i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu.

 

 

….................................................................                            …..............................................................

                miejscowość i data                                                    czytelny podpis                                                                                                                           rodzica/opiekuna prawnego *

 


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

  

Plakat informujący o ogłoszeniu konkursu NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKÓW

Regulamin

KONKURSU NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKÓW

Organizator konkursu:

* Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie

* Sołtys, Rada Sołecka wsi Borek Strzeliński

Cele konkursu:

* wykazanie się znajomością w przygotowaniu potraw z ziemniaków

* promowanie zdrowych posiłków  wykonanych z lokalnych produktów

* rozwijanie umiejętności kulinarnych

Zasady konkursu:

* konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy

* każdy uczestnik może zgłosić jedną potrawę

* potrawą konkursową może być ciasto, danie główne lub przystawka

* Kartę zgłoszeniową należy złożyć w Bibliotekach w: Borowie, Borku Strzelińskim, Zielenicach lub Ludowie Śląskim do dnia 27 września 2017r.

W przypadku osób niepełnoletnich kartę wypełniają rodzice/opiekunowie prawni uczestnika konkursu.

* Dania przygotowane do degustacji należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Borku Strzelińskim 29 września 2017 r. do godz.17.45 .

* Nie będą brane pod uwagę dania niewykonane własnoręcznie.

Potrawy oceni komisja powołana przez organizatora:

* Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: estetyka podania, unikalność potrawy oraz walory smakowe.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 29.09.2017 r.

o godz. 18.00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim

 

................................................................................................................................................

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 UCZESTNIKA/ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIELETNIEGO*

DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKÓW

 

Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

Adres uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

Telefon kontaktowy do uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

Imię i nazwisko uczestnika/ nieletniego

 

 

Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby biorącej udział w KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKÓW zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 ze zm.)

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie z siedzibą w: ul. Szkolna 2, 57-160 Borów jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą przetwarzane w celu zapewnienia udziału w KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKÓW, w celach statystycznych oraz w celach informacyjnych (relacja na stronie internetowej i  profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz u partnerów wydarzenia). Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą udostępnianie jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKÓW. 

                                                                                                                                                                                            

 

Oświadczam, że zasady udziału w KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKÓW, zawarte w regulaminie tego konkursu są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zaprezentowanie mojego/mojego dziecka/podopiecznego* dania z ziemniaków na degustacji w ramach KONKURSU NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKÓW organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie.

Nadto wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na opublikowanie przez Organizatora konkursu fotografii dania dostarczonego przeze mnie na w/w konkurs  i wizerunku jej autora wraz z imieniem i nazwiskiem w materiałach sprawozdawczych, na stronie internetowej i  na profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz przez partnerów Organizatora m. in. Słowo Regionu.

Znane są mi moje prawa, w szczególności prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moja szczególna sytuację. Dane podaje dobrowolnie i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu.

 

 

 

 

 

 

….................................................................                                                               …..............................................................

            miejscowość i data                                                                           czytelny podpis uczestnika/                                                                                                                                                                                          rodzica/opiekuna prawnego *

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 


 

Regulamin

 

 

KONKURSU NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ WESELNĄ

 

 

Organizator konkursu:

 

* Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie

 

 

 

Cele konkursu:

 

* Zachowanie polskich tradycji weselnych

* Rozwijanie umiejętności kulinarnych

 

Zasady konkursu:

 

* Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy

* Każdy uczestnik może zgłosić jedną potrawę

* Potrawą konkursową może być ciasto, danie główne lub przystawka

 

* Kartę zgłoszeniową należy złożyć w Bibliotekach w: Borowie, Borku Strzelińskim, Zielenicach i Ludowie Śląskim do dnia 19 sierpnia 2017r.

 

 

W przypadku osób niepełnoletnich kartę wypełniają rodzice/opiekunowie prawni uczestnika konkursu.

 

 

 

* Dania przygotowane do degustacji należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Borku Strzelińskim 2 września 2017 r. do godz.14:30 

 

* Nie będą brane pod uwagę dania niewykonane własnoręcznie.

Potrawy oceni komisja powołana przez organizatora:

 

* Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: zachowanie tradycji weselnej, estetyka podania, liczba otrzymanych punktów za potrawę.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 2.09.2017 r. o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim

 

 

..................................................................................................................................................................................................................

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 UCZESTNIKA/ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIELETNIEGO*

DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ WESELNĄ

 

Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

Adres uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

Telefon kontaktowy do uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

Imię i nazwisko uczestnika/ nieletniego

 

 

Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby biorącej udział w KONKURSIE NA NJLEPSZĄ POTRAWĘ WESELNĄ zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 ze zm.)

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie z siedzibą w: ul. Szkolna 2, 57-160 Borów jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą przetwarzane w celu zapewnienia udziału w KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ WESELNĄ, w celach statystycznych oraz w celach informacyjnych (relacja na stronie internetowej i  profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz u partnerów wydarzenia). Pani/Pana/Dziecka/Podopiecznego* dane będą udostępnianie jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ WESELNĄ.

 

 

                                                                                                                                                                                            

 

 

Oświadczam, że zasady udziału w KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ WESELNĄ, zawarte w regulaminie tego konkursu są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zaprezentowanie moich/mojego dziecka/podopiecznego* dań weselnych na degustacji w ramach KONKURSU NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ WESELNĄ organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie.

Nadto wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na opublikowanie przez Organizatora konkursu wizerunku prac dostarczonych przeze mnie na w/w konkurs  i wizerunku ich autora wraz z imieniem i nazwiskiem w materiałach sprawozdawczych, na stronie internetowej i  na profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz przez partnerów Organizatora m. in. Słowo Regionu.

Znane są mi moje prawa, w szczególności prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moja szczególna sytuację. Dane podaje dobrowolnie i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu.

 

 

 

 

 

 

….................................................................                                                               …..............................................................

                miejscowość i data                                                                                                                czytelny podpis uczestnika/                                                                                                                                                               rodzica/opiekuna prawnego *

  

Regulamin

KONKURSU  „MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA”

Organizator konkursu:

* Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie

Cele konkursu:

* Promocja książek i czytelnictwa

* Promocja Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie

Zasady konkursu:

* Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy

* Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę

* Prace należy przesłać na adres e-mail: biblioteka-borow@wp.pl

do dnia 9 czerwca 2017 r.

 

*Praca składa się z dwóch części:

a) Opisu w którym autor pracy wskaże ulubioną książkę (jej tytułu i autora) oraz uzasadnieni ( w 3-5 zdaniach)  swój wyboru. Powinna to być książka literacka, ewentualnie naukowa lub popularnonaukowa.

 

 

b) Fotografii osoby składającej pracę (w pionie). Może to być tradycyjnie rozumiany portret (także selfie), ale

może też być to zdjęcie ze swoją ulubioną książką (lub sleevface). Ponieważ fotografia

będzie powiększana do formatu strony A4, powinna być zdjęciem w dobrej rozdzielczości lub w odpowiednio dużym rozmiarze.

 

*Z obu części pracy zostanie stworzona plansza zawierająca imię i nazwisko autora pracy, przesłaną  fotografię oraz opis książki.

 

* Plansze będą wykorzystane na wystawie stacjonarnej w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim oraz jako materiały umieszczone na stronie biblioteki www.biblioteka.borow.pl oraz profilu na Facebooku www.facebook.com/bibliotekaborow ,relacja z wystawy trafi do partnerów biblioteki czyli m. in. gazety Słowo Regionu Strzelińskiego, dlatego przesłanie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatną publikacją imienia, nazwiska autora pracy oraz planszy składającej się z  fotografii oraz opisu wyboru książki.

 

 

*Przekazanie pracy konkursowej jest jednoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia, że zgłoszone prace nie będą naruszały praw osób trzecich, ani im zagrażały, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

 

*Ze strony Organizatora http://www.biblioteka.borow.pl/index.php?konkursy

należy pobrać i wypełnić zgodę (załącznik) na udział w Konkursie MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA i na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice/ opiekunowie prawni) oraz przynieść do jednej z naszych bibliotek w: Borowie, Borku Strzelińskim, Zielenicach lub  Ludowie Śląskim do dnia 9 czerwca 2017 r.  Bez podpisanej zgody praca nie może zostać przyjęta na konkurs.

 

Prace oceni komisja powołana przez organizatora:

* Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: pomysłowość, staranność, estetyka wykonania fotografii, trafność opisu.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 13.06.2017 r. o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim


Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA

 

ZGODA UCZESTNIKA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIELETNIEGO NA UDZIAŁ W KONKURSIE „MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA”

 

Imię i nazwisko rodzica*/opiekuna prawnego*

 

 

Adres uczestnika*rodzica/*opiekuna prawnego*

 

 

Telefon kontaktowy do uczestnika*, rodzica*/opiekuna prawnego*

 

 

Imię i nazwisko uczestnika*/ nieletniego*

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego w konkursie „MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA” organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie. Nadto wyrażam zgodę na opublikowanie przez Organizatora wizerunku pracy konkursowej i wizerunku jej autora wraz z imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej i  na profilu Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie oraz przez partnerów Organizatora m. in. Słowo Regionu Strzelińskiego.

 

 .............................................................                                             ..............................................................

                miejscowość i data                        czytelny podpis uczestnika,                                                                                                                                                           rodzica/opiekuna prawnego

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

*niepotrzebne skreślić

 

 


 

Regulamin

KONKURSU NA BARANKA WIELKANOCNEGO

Organizator konkursu:

* Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie

Cele konkursu:

* Zachowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi

* Rozwijanie wrażliwości artystycznej

Zasady konkursu:

* Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy

* Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę

* Materiały użyte do wykonania prac: dowolne

* Prace należy składać w Bibliotekach w: Borowia, Borku Strzelińskim,

   Zielenicach i Ludowie Śląskim do dnia 10 kwietnia 2017r.

* Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora

* Nie będą brane pod uwagę prace niewykonane własnoręcznie

Prace oceni komisja powołana przez organizatora:

* Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: pomysłowość, staranność, estetyka wykonania i dekorowania prac.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia

12.04.2017 r. o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym

w Borku Strzelińskim


 

Regulamin

III GMINNEGO DYKTANDA

I. Organizator:

    Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie.

II. Termin i miejsce:

    07.02.2017r., godz. 17.00, sala Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Borku Strzelińskim ul.B.Chrobrego 3.

III. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

    09.02.2017r., godz. 18.00, sala Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Borku Strzelińskim ul.B.Chrobrego 3.

IV. Cele konkursu:

    1. Rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym.

    2. Propagowanie umiejętności stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.

    3. Kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania zasad językowych.

    4. Promocja Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie i Gminy Borów.

V. Zasady uczestnictwa:

    1. W dyktandzie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjum, szkoły średniej oraz osoby dorosłe zamieszkałe na terenie gminy Borów. Wyjątkiem są absolwenci filologii polskiej i pracownicy naukowi z tego zakresu.

    2. Stopień trudności dyktanda jest dla wszystkich jednakowy.

    3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa:

       * osobiście w każdej placówce należącej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie,

       * telefonicznie pod nr (71) 3930505,

       * mailowo: biblioteka-borow@wp.pl

    4. Termin zgłoszeń upływa: 03.02.2017r.

    Liczba uczestników DYKTANDA jest ograniczona, o wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

    5. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych organizatorów III GMINNEGO DYKTANDA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, ze zm.).

    6. Wynik dyktanda decyduje o kolejności miejsc. W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje mniejsza ilość błędów ortograficznych I stopnia (rz, ż, ó, u, ch, h, wielka/mała litera, "nie" - razem/osobno), a później II stopnia (pozostałe rodzaje błędów, dzielenie wyrazów oraz błędy graficzne).

    7. Dyktando oceniane jest według następujących zasad:

       - błąd ortograficzny I lub II stopnia - 1 pkt. karny,

       - błąd interpunkcyjny lub błąd literowy - 0,25 pkt. karnego,

       - wszelkie niejasności związane z odczytaniem liter rozpatrywane są na niekorzyść uczestnika.

    8. Kolejność miejsc ustalana jest od najmniejszej do największej liczby popełnionych błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.


 

Regulamin

KONKURSU NA "OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ"

Organizator konkursu:

* Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie

Cele konkursu:

* Zachowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

* Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

Zasady Konkursu:

* Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszej gminy.

* Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.

* Materiały użyte do wykonania prac: dowolne.

* Prace należy składać w Bibliotekach w: Borowie, Borku Strzelińskim, Zielenicach i Ludowie Śląskim do dnia 15 grudnia 2016r.

* Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

* Nie będą brane pod uwagę prace niewykonane własnoręcznie.

Prace oceni komisja powołana przez organizatora:

* Pod uwagę bedą brane takie kryteria jak: pomysłowość, staranność, estetyka wykonania i dekorowania prac.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 20 grudnia 2016 o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim.


 

R E G U L A M I N

IV REGIONALNEGO PRZEGLĄDU PIEŚNI CHÓRALNEJ

"NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ RÓD ..."

BOREK STRZELIŃSKI 2016

I. CELE PRZEGLĄDU

- pielęgnowanie śpiewu chóralnego

- podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów wokalnych

- nawiązywanie kontaktów i dzielenie się doświadczeniami

- promowanie wartościowych utworów muzyki wokalnej

- promocja gminy Borów

II. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

1. Regionalny Przegląd Pieśni Chóralnej organizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie, 22 października 2016 roku o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim.

2. Przegląd ma charakter konkursu. Uczestnikami Przeglądu mogą być amatorskie zespoły wokalne i chóry działąjące przy parafiach, domach kultury, bibliotekach, szkołach i innych instytucjach.

3. Każdy zespół chcący wziąć udział w Przeglądzie, prześle do dnia 3 października 2016 roku czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz program wykonywanych utworów (wraz z kopiami partytur) na adres:

Gminne Centrum Kulturalno-Edukacyjne

- IV Regionalny Przegląd Pieśni Chóralnej

Borek Strzeliński, ul.B.Chrobrego 3

57-160 Borów

4. W związku z obchodzonym obecnie Rokiem Feliksa Nowowiejskiego, polskiego kompozytora, organisty i autora melodii "Roty", program wystąpienia powinien składać się z utworów o tematyce patriotycznej, nie przekraczających łącznie 15 minut. Zabronione jest stosowanie akompaniamentu odtwarzanego mechanicznie. Na zakończenie wszystkie chóry wspólnie wykonają "Rotę".

5. O przyjęciu do Przeglądu wykonawcy zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie do 10 października 2016 roku. Tylko kompletne zgłoszenia będą brane pod uwagę.

III. JURY

1. Zmagania konkursowe oceniać będzie Jury złożone z wykwalifikowanych specjalistów.

2. Jury bierze pod uwagę intonację, emisję głosu, interpretację, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

3. Werdykt Jury jest ostateczny.

4. Po zakończonej prezentacji i po ogłoszeniu wyników konkursu istnieje możliwość konsultacji dyrygentów z członkami Jury.

IV. NAGRODY

1. I, II, III miejsce - dyplomy oraz nagrody pieniężne.

2. Dla wyróżnionych zespołów - dyplomy wyróżnienia.

3. Dla pozostałych wykonawców - dyplomy uczestnictwa.

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Koszty przyjazdu pokrywają zespoły.

2. Organizatorzy zapewniają poczęstunek podczas trwania Przeglądu.

3. Rezygnacja z udziału w Przeglądzie lub inne zmiany powinny zostać zgłoszone najpóźniej na tydzień przed Przeglądem.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyjęcia określonej liczby uczestników ze względu na ograniczenia czasowe Przeglądu.

5. Za nagrania radiowe i telewizyjne podczas Przeglądu oraz dalsze ich odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry nie otrzymują honorarium.

6. Dyrygenci lub opiekunowie zespołów po przyjeździe na miejsce (nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem Przeglądu) udadzą się do biura organizacyjnego w celu potwierdzenia przybycia oraz po wskazówki dotyczące rozlokowania zespołu i przeprowadzenia ewentualnych prób akustycznych czy rozśpiewania.

7. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Karta zgłoszenia uczestnictwa zespołu

IV REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI CHÓRALNEJ

- BOREK STRZELIŃSKI 22 PAŹDZIERNIKA 2016

NAZWA CHÓRU ..................................................................................................................

JEDNOSTKA PATRONUJĄCA ..................................................................................................

ILOŚĆ OSÓB ......................................................................................................................

RODZAJ ZESPOŁU/CHÓRU ....................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO DYRYGENTA LUB OPIEKUNA ORAZ TELEFON KONTAKTOWY

..................................................................................................................................................

NR TELEFONU ORAZ E-MAIL JEDNOSTKI PATRONUJĄCEJ

..................................................................................................................................................

HISTORIA I OSIĄGNIĘCIA CHÓRU

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

KILKA SŁÓW NA TEMAT KARIERY ARTYSTYCZNEJ DYRYGENTA

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

PROGRAM ORAZ ŁĄCZNY CZAS TRWANIA UTWORÓW

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

DATA ZGŁOSZENIA

......................................................................

 

 

* OŚWIADCZAM, ŻE TREŚĆ REGULAMINU KONKURSU JEST NAM ZNANA

 

.....................................................................

            (DATA I PODPIS DYRYGENTA)

 


 

Regulamin

KONKURSU NA "ZAJĄCZKA WIELKANOCNEGO"

Organizator konkursu:

* Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie

Cele konkursu:

* Zachowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi

* Rozwijanie wrażliwości artystycznej

Zasady konkursu:

* Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy

* Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę

* Materiały użyte do wykonania prac: dowolne

* Prace należy składać w Bibliotekach w: Borowie, Borku Strzelińskim, Zielenicach i Ludowie Śląskim do dnia 18 marca 2016r.

* nie będą brane pod uwagę prace niewykonane własnoręcznie

Prace oceni komisja powołana przez organizatora:

* Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: pomysłowość, staranność, estetyka wykonania i dekorowania prac.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 22 marca 2016 r. o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim


 

Regulamin

KONKURSU NA PLAKAT "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - KU ICH PAMIĘCI"

 

1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Integracja. Szkoła - Rodzina - Środowisko Lokalne i Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie.

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

3. Konkurs trwa od 17.02.2016r. do 29.02.2016r. .

4. Prace konkursowe można składać w GBP w Borowie oraz w filiach w Borku Strzelińskim, Zielenicach i Ludowie Śląskim do dnia 29.02.2016r. do godz.15.00. W przypadku osób nieletnich zgodę na udział w konkursie musi wyrazić rodzic/opiekun prawny.

5. Forma pracy: technika dowolna, wielkość minimum A3. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika, dołączone powinny zostać również dane kontaktowe.

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich na Organizatorów celem publikacji wizerunku prac na wystawie w GCKE w Borku Strzelińskim oraz na stronach internetowych Organizatorów oraz profilu biblioteki na portalu Facebook.

7. Jury konkursu powołane przez Organizatorów dokona oceny prac.

8. Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa prac będą miały miejsce 01.03.2016r. o godz.17.00 w GCKE w Borku Strzelińskim.

9. Zgłoszenie do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GBP w Borowie, w związku z udziałem w KONKURSIE NA PLAKAT "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - KU ICH PAMIĘCI", zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych


 

 Regulamin

II GMINNEGO DYKTANDA

I.Organizatorzy:

Stowarzyszenie Integracja. Szkoła - Rodzina - Środowisko Lokalne i Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie.

II. Cele konkursu:

   1. Rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym.

   2. Propagowanie umiejętności stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.

   3. Kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania zasad językowych.

   4. Promocja GBP w Borowie, Stowarzyszenia Integracja Szkoła - Rodzina - Środowisko Lokalne i Gminy Borów.

III. Zasady uczestnictwa:

   1. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec gminy Borów, który ukończył 12 lat, za wyjątkiem absolwentów filologii polskiej lub pracowników naukowych z tego zakresu.

   2. Stopień trudności dyktanda jest dla wszystkich jednakowy.

   3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa:

   * osobiście w każdej placówce należącej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie,

   * telefonicznie pod nr (71) 3930505,

   * mailowo: biblioteka-borow@wp.pl

   4. Termin zgłoszeń upływa: 23.02.2016r.

   Liczba uczestników DYKTANDA jest ograniczona, o wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

   5. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych organizatorów DYKTANDA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, ze zm.). Uzyskane dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

   6. Wynik dyktanda decyduje o kolejności miejsc. W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje mniejsza ilość błędów ortograficznych I stopnia (rz, ż, ó, u, ch, h, wielka/mała litera, "nie" - razem/osobno), a później II stopnia (pozostałe rodzaje błędów, dzielenie wyrazów oraz błędy graficzne).

   7. Dyktando oceniane jest według następujących zasad:

   - błąd ortograficzny I lub II stopnia - 1 pkt. karny,

   - błąd interpunkcyjny lub błąd literowy - 0,25 pkt. karnego,

   - wszelkie niejasności związane z odczytaniem liter rozpatrywane są na niekorzyść uczestnika.

   8. Kolejność miejsc ustalana jest od najmniejszej do największej liczby popełnionych błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.